会員申込

ログイン

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Công ty cổ phần ONODERA LIFE SUPPORT (sau đây sẽ gọi là “công ty chúng tôi”) có chính sách bảo mật ( sau đây gọi là chính sách này) liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân của người dùng trong dịch vụ được cung cấp trên trang web (sau đây gọi là “dịch vụ này”).

Điều 1. Thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân được đề cập trong Luật Bảo vệ thông tin cá nhân bao gồm các thông tin như họ tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, thông tin liên hệ khác, v.v. Thông tin cá nhân cũng là các thông tin có thể nhận dạng cá nhân một cách cụ thể như là diện mạo, vân tay, giọng nói và số bảo hiểm y tế.

Điều 2. Phạm vi áp dụng

Chính sách này cho thấy phương châm tôn trọng khách hàng của công ty chúng tôi trong việc xử lý thông tin cá nhân của người dùng hoặc thông tin tương tự trong các dịch vụ khác nhau do chúng tôi cung cấp.

Điều 3. Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

Khi người dùng sử dụng dịch vụ này công ty chúng tôi sẽ xác nhận những thông tin cá nhân như: họ tên, ngày tháng năm sinhm địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email…

Công ty chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân vì những mục đích sau:

 • ・Để cung cấp và kinh doanh dịch vụ của công ty chúng tôi.
 • ・Nhằm mục đích cải thiện dịch vụ này, phát triển dịch vụ mới và tiến hành thu thập thông tin, điều tra, khảo sát.
 • ・Để trả lời câu hỏi của người dùng (bao gồm việc xác nhận danh tính)
 • ・Cung cấp thông tin cá nhân cho các công ty / tổ chức liên quan dựa trên đăng ký của người dùng.
 • ・Để cung cấp và gửi các tính năng mới của dịch vụ này cũng như các hướng dẫn liên quan đến thông tin mới được cập nhật cho người đang sử dụng.
 • ・Để thông báo thông tin quan trọng khi cần thiết như vấn đề bảo trì.
 • ・Để điều tra các hành vi bị cấm bởi các điều khoản sử dụng.
 • ・Để từ chối sử dụng của người dùng vì đã vi phạm điều khoản sử dụng hoặc những người đang cố gắng sử dụng dịch vụ này cho mục đích trái phép hoặc không đúng cách.
 • ・Mục đích có liên quan đến các mục đích sử dụng trên.
Điều 4. Quản lý thông tin cá nhân

Công ty chúng tôi sẽ quản lý đúng thông tin cá nhân do người dùng cung cấp theo luật pháp, tiêu chuẩn và quy tắc nội bộ của công ty liên quan đến thông tin cá nhân. Ngoài ra, Công ty chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp an toàn phù hợp và hợp lý để chống lại việc truy cập trái phép thông tin cá nhân, trộm cắp thông tin, giả mạo, rò rỉ thông tin, v.v. và sẽ có biện pháp khắc phục kịp thời trong trường hợp xảy ra sự cố.

Điều 5. Từ chối bảo hành và từ chối trách nhiệm
 • ・Thông tin về dịch vụ này Chúng tôi không đảm bảo các thông tin khác nhau được đăng trên dịch vụ này (an toàn, tin cậy, chính xác, đầy đủ, hiệu quả, phù hợp cho một mục đích cụ thể, v.v.). Chúng tôi không chịu bất kỳ sự đảm bảo hoặc trách nhiệm nào đối với mọi thiệt hại gây ra bởi thực tế là người dùng đã sử dụng hoặc không thể sử dụng thông tin này.
 • ・Công ty chúng tôi không đảm bảo hoặc chịu trách nhiệm về các giao dịch, liên lạc hoặc tranh chấp đã xảy ra với người dùng hoặc bên thứ ba liên quan đến dịch vụ này.
 • ・Thông tin trên các trang web được liên kết Chúng tôi không đảm bảo hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào do việc sử dụng thông tin khác nhau trên các trang web của bên thứ ba liên kết với dịch vụ này của khách hàng.
 • ・Môi trường truyền tín hiệu
  Dịch vụ này có thể không được sử dụng bình thường do môi trường truyền tin hiệu điện thoại của người dùng, máy tính bảng, máy tính của người dùng hoặc các lý do khác.
  Ngoài ra, bạn sẽ chịu trách nhiệm về phí truyền tín hiệu, phí kết nối, vv liên quan đến việc sử dụng dịch vụ này.
Điều 6. Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Công ty chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước của người dùng, ngoại trừ trong các trường hợp sau. Tuy nhiên, điều này không áp dụng nếu được sự bảo vệ của luật pháp bởi Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân và các luật khác.

However, this does not apply if permitted by the Personal Information Protection Law and other laws.

 • ・Khi cần thiết để bảo vệ tính mạng, cơ thể hoặc tài sản của một người và rất khó để có được sự đồng ý của người dùng.
 • ・Khi đặc biệt cần để cải thiện sức khỏe cộng đồng hoặc thúc đẩy sự phát triển của trẻ em và rất khó để có được sự đồng ý của người dùng.
 • ・Trong trường hợp cần thiết cho tổ chức quốc gia hoặc tổ chức công cộng địa phương hoặc một người được ủy thác để thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật, nhưng khó có thể nhận được sự đồng ý của người dùng.
 • ・Khi các vấn đề sau được thông báo hoặc thông báo trước và Công ty đã thông báo cho Ủy ban bảo vệ thông tin cá nhân.

  • 1.Bao gồm cung cấp cho bên thứ ba mục đích sử dụng
  • 2.Mục dữ liệu cung cấp cho bên thứ ba
  • 3.Phương tiện hoặc cách phương thức cung cấp cho bên thứ ba
  • 4.Ngừng cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba theo yêu cầu của người sử dụng.
  • 5.Cách chấp nhận yêu cầu của bạn
 • ・Mặc dù các quy định của điều trên, nhưng trong các trường hợp sau sẽ không được cung cấp thông tin cho bên thứ ba.

  • 1.Khi tất cả hoặc một phần việc xử lý thông tin cá nhân được giao cho đối tác kinh doanh với sự hợp tác kinh doanh trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng.
  • 2.Khi thông tin cá nhân được cung cấp do kế nhiệm việc kinh doanh do sáp nhập hoặc lý do khác
  • 3.Khi sử dụng thông tin cá nhân chung với một người cụ thể nào đó, các mục thông tin cá nhân được sử dụng chung, phạm vi của những người cùng sử dụng, việc sử dụng những thông tin đó. Trong trường hợp thông báo trước cho người đó về mục đích sử dụng của người dùng và tên hoặc tên của người chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân hoặc đưa nó vào trạng thái mà người đó có thể dễ dàng biết.
Điều 7. Tiết lộ thông tin cá nhân
 • ・Về nguyên tắc, chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân cho bất kỳ ai khác ngoài chính người dùng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin cá nhân người dùng trong các trường hợp sau đây:

  • 1.Khi có nguy cơ gây tổn hại đến tính mạng, cơ thể, tài sản hoặc các quyền và lợi ích khác của người dùng hoặc bên thứ ba.
  • 2.Khi có khả năng nó sẽ cản trở đáng kể việc thực hiện đúng đắn hoạt động kinh doanh của công ty chúng tôi.
  • 3.Khi việc tiết lộ thông tin cá nhân được yêu cầu dựa trên luật pháp và quy định khác.
 • ・Theo quy định của điều trên về việc tiết lộ thông tin cá nhân, tuy nhiên về nguyên tắc thì ngoài thông tin cá nhân, công ty chúng tôi sẽ không tiết lộ các thông tin như thông tin lịch sử và thông tin đặc trưng.
Điều 8. Chỉnh sửa và xóa thông tin cá nhân
 • ・Nếu thông tin cá nhân của người dùng không chính xác, người dùng có thể yêu cầu công ty chúng tôi chỉnh sửa, bổ sung thêm hoặc xóa thông tin cá nhân theo quy định của công ty (sau đây gọi là chỉnh sửa lỗi).
 • ・Nếu người dùng chấp nhận quy định của điều khoản trên và xác định rằng cần phải tuân thủ theo yêu cầu đó, công ty chúng tôi sẽ sửa thông tin cá nhân cho người dùng ngay lập tức.
 • ・Công ty sẽ thông báo cho người dùng ngay lập tức khi bắt đầu chỉnh sửa thông tin cá nhân người dùng dựa trên các quy định của điều khoản trên hoặc khi quyết định không chỉnh sửa công ty chúng tôi cũng sẽ thông báo cho người dùng.
Điều 9. Tạm ngừng sử dụng thông tin cá nhân
 • ・Công ty chúng tối sẽ đình chỉ hoặc xóa việc sử dụng thông tin cá nhân người dùng (sau đây được gọi là “tạm ngừng sử dụng”) vì lý do vượt quá phạm vi mục đích sử dụng hoặc thu thập thông tin do phương tiện bất hợp pháp. Nếu bạn yêu cầu ngừng hoặc xóa việc sử dụng dịch vụ, công ty chúng tôi sẽ tiến hành điều tra ngay lập tức.
 • ・Nếu xác định cần phải tuân thủ yêu cầu dựa trên kết quả khảo sát ở điều trên, chúng tôi sẽ ngừng sử dụng thông tin cá nhân ngay lập tức.
 • ・Công ty sẽ thông báo cho người dùng ngay lập tức nếu dịch vụ bị đình chỉ dựa trên các quy định của các điều khoản phía trên hoặc nếu có quyết định không đình chỉ hệ thống, công ty chúng tôi cũng sẽ thông báo cho người dùng ngay.
Điều 10. Thay đổi mục đích sử dụng
 • ・Công ty chúng tôi sẽ chỉ thay đổi mục đích sử dụng thông tin cá nhân khi được công nhận hợp lý rằng mục đích sử dụng dó có liên quan đến mục đích trước khi thay đổi.
 • ・Khi mục đích sử dụng được thay đổi, mục đích sau khi thay đổi sẽ được thông báo cho người dùng hoặc thông báo trên dịch vụ này theo phương thức do Công ty chúng tôi quy định.
Điều 11. Thay đổi chính sách bảo mật
 • ・Nội dung của chính sách này có thể được thay đổi mà không cần thông báo cho người dùng, ngoại trừ luật pháp và các quy định về các vấn đề khác được quy định trong chính sách này.
 • ・Trừ khi có quy định khác của công ty chúng tôi, chính sách đã thay đổi sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm được đăng trên trang web này.
Điều 12. Trang web mua sắm

Trang web mua sắm trong dịch vụ này là một dịch vụ quảng cáo liên kết được thiết lập với mục đích cung cấp phương tiện để trang web có được phí giới thiệu bằng cách quảng cáo và liên kết các dịch vụ quảng cáo (もしもアフィリエイト) do bên thứ ba phân phối, những người tham gia của trang「もしもアフィリエイト」.

Điều 13. Liên hệ

Mọi thắc mắc liên quan đến chính sách này, vui lòng liên hệ theo thông tin sau:

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà Ote Center Building, 1-1-3, Otemachi, Chiyoda-ku,Tokyo
Tên công ty: Công ty cổ phần ONODERA LIFE SUPPORT
Email liên hệ:reception@onodera-lifesupport.com